Operatorer i Java

Java stödjer flera olika typer av operatorer såsom aritmetiska, tilldelande, förändringsoperatorer-, relationsoperatorer och logiska operatorer.

Aritmetiska operatorer

 • + addition
 • subtraktion
 • * multiplikation
 • / division
 • % modulus (ger resten av en division)

Tilldelande aritmetiska operatorer

Om tal1 = 10 och tal2 = 6

 • += addera och tilldela (tal1 += tal2  ger tal1 = tal1 + tal2, det vill säga att tal1 = 16)
 • -= subtrahera och tilldela (tal1 -= tal2  ger tal1 = tal1 – tal2, det vill säga att tal1 = 4)
 • *= multiplicera och tilldela (tal1 *= tal2  ger tal1 = tal1 * tal2, det vill säga att tal1 = 160)
 • /= dividera och tilldela (tal1 /= tal2  ger tal1 = tal1 / tal2, det vill säga att tal1 = 1 av datatyp int)
 • %= modulus och tilldela (tal1 %= tal2  ger tal1 = tal1 % tal2, det vill säga att tal1 = 4)

Förändringsoperatorer

 • ++ ökning med 1 (kan kodas som ++tal1 eller som tal1++ men med olika resultat eftersom ++tal1 ökas värde först och med tal1++ efter)
 • minskning med 1 (kan kodas som –tal1 eller som tal1– men med olika resultat eftersom –tal1 ökas värde först och med tal1– efter)

Relationsoperatorer

Hur kan man jämföra två värde för att se om dessa är lika eller olika eller det ena större än det andra? Java använder jämförelse operatorer och när två numeriska värden jämförs används operatorer kända som relationsoperatorer.

 • < mindre än
 • > större än
 • <= mindre än eller lika med
 • >= större än eller lika med
 • == lika med
 • != inte lika med

Operatorerna ger som resultat antingen sant (true) eller falsk (false). Det innebär att det behövs variabel av typen boolean för att lagra resultatet.

Om value1 = 25 och value2 = 40 kan följande jämförelse göras och få ett visst resultat:

 • value1 > value2 —–> false (25 > 40)
 • value1 < value2 —–> true (25 < 40)
 • value1 <= value2 —> true (25 < 40 eller 25 = 40), den första jämförelse gäller som resultat
 • value1 >= value2 —> false (25 > 40 eller 25 = 40), varken den första eller den andra är sant
 • value1 == value2 —> false ( 25 = 40)
 • value1 != value2 —-> true (25 är inte lika med 40)

Logiska operatorer

 • && and som översätts till ”och”  och används för att jämföra fler villkor som tillsammans kan ge antingen true eller false.
 • || or som översätts till ”eller” och används för att jämföra fler villkor som en dem ska stämma för att få som resultat true
 • ! not som översätts till ”icke” och används för att jämföra om villkoren är inte lika