Matematik i Python

Förutom att vara ett kodningsspråk så kan Python också prata universums språk: Matematik

Heltal och decimala tal, positiva och negativa, kommer Python att använda som datatyp. Till exempel:

print(5)

print(-3)

print(0,37)

Med Python kan du göra enkla och svåra matematiska operationer såsom multiplikation, addition, subtraktion, division och mycket mer.

Script Output
print(10+2) Addition blir 12
print(10-2) Subtraktion blir 8
print(10/2) Division blir 5
print(4*20) Multiplikation blir 80

Python erbjuder flera olika typer av moduler för matematik med vilka kan exempelvis användas trigonometri, logaritmer, sannolikhet, statistik, etc.

Script Output Förklaring
import math
print(math.pi) 3.141592653589793  
print(math.cos(math.pi))  -1.0  
print(math.exp(10)) 22026.465794806718  
print(math.log10(1000)) 3.0  
print(math.sinh(1)) 1.1752011936438014  
print(math.factorial(6)) 720  

Decimala tal

Det decimala systemet är det mest använda talsystemet. Men datorn arbetar bara binärt. Binära, oktala och hexadecimala tal är nära besläktade och det gör att vi kan konvertera de. Till exempel konvertering från decimalt till binärt.

Matematiska tal kan betecknas med olika prefix för att indikera talsystemet:

  • ’0b’ betraktas som binärt
  • ’0o’ anses vara oktalt
  • ’0x’ som hexadecimalt.

Till exempel:

  • Decimaltal 50 = 0b110010 = 0o62 = 0x32
  • Binärt 110010 = 32 + 16 + 2 = 50
  • Oktalt 62 = (6 x 81 ) + (2 x 80 ) = (6 x 8) + (2 x 1) = 48 + 2 = 50
  • Hexadecimalt 32 = (3 x 161 ) + (2 x 160 ) = (3 x 16) + (2 x 1) = 48 + 2 = 50

Fler exempel:

Script Output
dec = 10
print(”The decimal value of”,dec,”is:”) The decimal value of 10 is:
print(bin(dec),”in binary.”) 0b1010 in binary.
print(oct(dec),”in octal.”) 0o12 in octal.
print(hex(dec),”in hexadecimal.”) 0xa in hexadecimal.

Miniräknare

I det här programmet ber vi användaren att välja önskad operation. Alternativ 1, 2, 3 och 4 gäller. Två nummer tas och en if… elif … else branching används för att utföra en viss sektion. Användardefinierade funktioner; lägg till (), subtrahera (), multiplicera () och dela () utvärdera respektive operationer.
Funktioner i Python definieras med hjälp av block nyckelordet (def)
Kod Resultat