Kom igång med Python

Python är ett programmeringsspråk som är ansedd av många att vara det bästa språket att börja lära sig programmering. Den nyaste versionen av Python är version 3, denna är icke kompatibel med version 2. Jag kommer att använda version 3.

Python är gratis och går att ladda ner från: https://www.python.org/

Det är också starkt rekommenderat för nybörjare att ladda ner en ​integrerad utvecklingsmiljö (IDE)​. Detta hjälper till och gör det klart för användaren om regler och funktioner. Det finns ett flertal att välja mellan men jag har valt att använda ​PyCharm som är lätt att installera​.

Pycharm är gratis och går att ladda ner från: https://www.jetbrains.com/pycharm-edu/

Inledning till datatyper

Den mest grundläggande funktionen är väl print(). Med hjälp av den kan vi använda en datatyp som input och få ett visst resultat som output. Python stöder flera olika datatyper, dessa kan vara:

Typ av data  input  output
Heltal print(1)  1
Flyttal print(1.5)  1.5
Sträng print(”1”) 1
Boolesk print(3 < 4) True

Det som används här är funktionen print() dvs den säger till att skriva ut det som finns inom parenteserna, men beroende på vad och hur de är uppbyggda får vi olika resultat. Python avgör utdata baserad på datatypen som skrivs i parenteserna, dvs input.

Egna variabler kan också skapas och användas i Python. Med exemplen under säger vi att ABC kommer att ha 1 som värde. Det andra kommandot, print(ABC + 1) säger åt scriptet att skriva ut detta.

Script  Beskrivning 
ABC = 1

print(ABC + 1)

Detta ger oss 2 när scriptet körs.
ABC = ”1”

print(ABC + ”1”)

Detta ger oss 11, eftersom den lägger karaktären 1 efter 1
ABC = ”1”

print(ABC + ”Stol”

Detta ger oss 1Stol

I exempel ovan har illustrerats följande:

  • Indata med matematiska karaktär har omvandlats till sträng karaktär genom att använda citationstecken.
  • ABC är namn till en variabel till vilken har tilldelats olika datatyp (nummer eller text).
  • En variabel måste börja med en bokstav eller ett understreck.
  • Det är viktigt att veta att Python är skiftlägeskänslig, detta innebär att den urskiljer stora och små karaktärer. Detta betyder också att det går att ha två olika variabler med med olika namn med stora och små bokstäver; ABC, abc och en blandning däremellan.
  • Data Strings eller strängar definieras i Python genom dubbla citationstecken. Som vi såg innan kan detta innefatta bokstäver och siffror, men då dessa blir en annan typ av data.
  • En sträng är en variabel som innehåller text data.

Ett exempel där variabler sätts in med strings för att bilda en text:

name = ”Sam”

location = ”Store”

print(name + ” is in the ” + location)

Detta kommer att ge oss: ​Sam is in the Store. Vi kan genom detta ändra både på platsen och personen i variabeln, utan att påverka texten.

Script  Beskrivning 
X = ”Sam”

print(x)

Som vi såg innan kommer detta att skriva ut variabeln x som i detta fall blir Sam
print(x[0:3]) Det andra kommandot skriver ut från det första tecknet till det tredje (0-3), i detta fall blir det också Sam

Det kan vara viktig att vilja bibehålla siffror och inte konvertera dessa till strängar. Jag tar upp två exempel där detta görs, då används både strings och sedan siffran. Exempel två tas siffrorna 8 + 5 upp för att visa att dessa har behållit sin karaktär.

Script  Beskrivning 
A = ”Number %d” % 8

print(A)

Detta ger oss Number 8
A = ”Number” + str(8 + 5)

print(A)

Detta ger oss Number 13

Exempel på funktioner

Uppgift Input Output
Ersätta alla ord till ett annat A = ”Replace all words words”

A = A.replace(”words”,”worms”)

print(A)

Replace all worms worms
Ersätta endast ett ord A = ”Replace all words words”

A = A.replace(”words”,”worms”, 1)

print(A)

Replace all worms words
 Hitta ett ord i en mening  A = ”Cute cat”

index = A.find(”cat”)

print(index)

5

Detta betyder  efter fem karaktärer hittades ordet.

 Slå ihop två sekvenser firstName =”sam”

lastName = ”Smith”

sequence = (firstName, lastName)

name = ” ”.join(sequence)

print(name)

 Sam Smith

Här slår vi ihop två stycken för att bilda ett komplett namn. Name innehåller alltså både firstName och lastName, dvs Sam och Smith.

 Dela en sekvens  A = ”Divide this sentence”

words = A.split()

print(words)

 [’Divide’, ’this’, ’sentence’]

Som praxis används mellanrum för att dela upp ord i Python.

Dela upp till bokstäver Word = ”Word”

A = list(word)

print(A)

[’W’, ’o’, ’r’, ’d’]

Funktionen input()

När denna funktion används begär man input från användare när scriptet körs.

Script  Beskrivning 
name = input(’Wat is your name? ’)

print(’Hello ’ + name)

Först efterfrågas ett namn, efter ett namn har skrivits in kommer den att svara Hello med det givna namnet.
color = input(’Wath is your favorite color? ’)

print(’Your favorite color is ’ + color)

Denna gång efterfrågan på färg, och detta kommer att resultera i det användaren skriver in.

If sats

Med denna sats kan man fråga en användare en input. Den givna input jämförs med fördefinierade villkor och beroende på resultatet exekveras någon kod. I exempel nedan tar jag upp if, else och or. Dessa ord har samma innebörd som i språket dvs OM, ANNARS och ELLER. Om (if) svaret är yes eller )or) Yes (eftersom Python är case sensitive). Om svaret inte är yes eller Yes kommer den att svara med det som givits efter else.

Script  Beskrivning 
pizza = input(”Do you like pizza? ”

if pizza == ”yes” or pizza == ”Yes”:

     print(”You like pizza”)

else:

     print(You don’t like pizza”)

Input yes eller Yes ger: You like pizza

Allt annat ger: You don’t like pizza

Loopar

De används för att upprepa en handling. Det är viktigt att konfigurera att denna loop kan stoppas annars kan den pågå oändligt.

x = 5

While x < 10:

     print(x)

     x = x + 1

Med den här loopen får vi svaren 5, 6, 7, 8, 9. Det vill säga att den skriver ut x som i detta fall är 5 och lägger till 1 varje gång tills den inte längre är mindre än siffran 10, alltså stannar den på 9.
Det är allt jag, Andreas, har idag. Nästa gång kommer Alpha att visa oss mer om Python.